Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

7627 0b9a 390
You have me. Until every last star in the galaxy dies. You have me.
Amie Kaufman, Illuminae (via thequotejournals)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds

May 21 2017

6554 d6a9 390
Reposted fromslowostwor slowostwor viaumie-ranko umie-ranko

May 16 2017

3550 2db2 390
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk

May 01 2017

4586 c117 390
Reposted fromkrzysk krzysk

April 30 2017

6604 96a3 390
Reposted fromkittesencula kittesencula viairmelin irmelin
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. Zero pisze się samo.
— Wisława Szymborska
Reposted frommhsa mhsa viairmelin irmelin
5745 9938 390
Reposted fromcensoredanon censoredanon viairmelin irmelin
Nie wiem czy u mnie bardziej złamane jest serce, czy umysł.
— Emil Cioran

April 29 2017

Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunmadebeds unmadebeds
6250 e520 390

redlipstickresurrected:

Rafał Bujnowski - (Polish, b. 1974, Wadowice, Poland) - Untitled from Nocturne (Graboszyce) series, 2012-2013  Paintings: Oil on Canvas

Reposted fromsimonsayer simonsayer viakrzysk krzysk
3511 78a0 390
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk

April 22 2017

4277 c703
Anders Zorn - Frileuse; 1894

April 21 2017

5282 7162 390
Charles-Amable Lenoir - Reve d'Orient; 1912
6369 d371 390

rinascimentc:

Poynter, John Edward, Barine (details) 1894.

Reposted fromLittleJack LittleJack viakrzysk krzysk
8281 6afe 390

play:

it’s a self portrait

Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer
2999 0a58 390

girlglimmer:

Marianne Faithfull and Alain Delon in the Girl on a Motorcycle (1968)

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
6127 5bd7 390

helegramy:

Playing Early Bird with @jelenavolkov

Reposted fromnudes nudes viainsanedreamer insanedreamer

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaunmadebeds unmadebeds
5338 87d0 390
Reposted frommarzyciel marzyciel viahisteryczna histeryczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl